در ادامه میخوانید :

در این مقاله قرار است تا در مورد لوله کشی فاضلاب ساختمان مطالبی را خدمت شما ارائه دهیم. طراحی لوله کشی فاضلاب، مطالبی که باید در نقشه های فاضلاب ساختمان آورده شود و عمق آب هوابندی سیفون از مطالبی است که در این مطلب قرار دارد. همچنین در انتها سایز سیفون های لوله ای برای لوازم بهداشتی نیز آورده شده است.

لوله پلیکا و اتصالات UPVC ستاره پلیمر گلپایگان (امپراطور گلپایگان)

الزامات لوله کشی فاضلاب ساختمان

مقررات لوله کشی آب باران و دیگر آبهای سطحی در مجموعه مقررات لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان قرار نمیگیرند. لوله کشی آب باران ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی کاملاً جدا باشد. لوله کشی آب باران ساختمان، پس از خروج از ساختمان، با تأیید، ممکن است با یک سیفون به لوله خروجی فاضلاب بهداشتی ساختمان متصل شود.

لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان از خروجی لوازم بهداشتی آغاز میشود و تا محل نصب دریچه بازدید یا چاله آدم رو، قبل از اتصال به شبکه لوله کشی فاضلاب شهری، ادامه مییابد.

 • در صورت عدم دسترسی به شبکه فاضلاب شهری، لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان تا نقطه ورودی به ایستگاه پمپاژ فاضلاب یا دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی و یا سیستم دفع فاضلاب در داخل ساختمان ادامه مییابد.
 • درصورتیکه دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی یا سیستم دفع فاضلاب خارج از مرزهای ساختمان باشد، لوله کشی فاضلاب تا ۱.۵ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان ادامه مییابد.

  لوله کشی فاضلاب ساختمان
  لوله کشی فاضلاب ساختمان

طراحی لوله کشی فاضلاب

 • اطلاعات پیش از طراحی
  1. پیش از طراحی باید اطلاعات کافی از محوطه داخل و خارج ساختمان و چگونگی اتصال لوله اصلی فاضلاب ساختمان به لوله خارج از ساختمان ، شبکه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی، یا هر سیستم دفع دیگری به دست آورد.
  2. سایز لوله اصلی فاضلاب خروجی از ساختمان  باید با توجه به وضعیت شبکه فاضلاب شهری و چاله آدم رو آن، لوله خارج ساختمان  که این لوله فاضلاب باید به آن متصل شود، یا چاله آدم رو دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در محوطه (یا خارج از محوطه) مشخص شود.
 • طراحی لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باید طبق روشهای مهندسی مورد تأیید انجام شود. روشهای محاسبات مهندسی برای سایزینگ لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی باید مورد تأیید قرار گیرد.
 • لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان، شامل شاخه های افقی، لوله های قائم و لوله های اصلی افقی ساختمان، باید با رعایت اهداف زیر طراحی شود:
  1. فاضلاب در لوله ها به طور ثقلی جریان یابد و شبکه لوله کشی خود به خود تمیز شود.
  2. لوله کشی باید مواد جامد و مایع را از لوازم بهداشتی و مصرف کننده های دیگر آب، بدون نشت، آرام، بدون صدا، بدون مزاحمت و آسیب رساندن به لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی، دور کند.
  3. از هر گونه نفوذ گازهای آلوده شبکه لوله کشی فاضلاب به فضاهای ساختمان جلوگیری به عمل آید.
  4. گازهای ایجاد شده در شبکه لوله کشی فاضلاب به هوای آزاد خارج از ساختمان هدایت شود.
  5. به منظور تمیز کردن و رفع گرفتگی احتمالی لوله ها و فیتینگ ها، دسترسی های آسان و مناسب پیشبینی شود.
  6. پیشبینی های لازم برای جلوگیری از خوردگی و فرسودگی لوله ها، فیتینگ ها و اتصال ها صورت گیرد.
  7. در مسیر عبور جریان فاضلاب در لوله ها، گرفتگی، تراکم هوا یا رسوب مواد جامد پیش نیاید.
  8. تغییرات فشار در لوله کشی فاضلاب محدود شود، تا فشار معکوس یا مکش سیفونی، سبب شکسته شدن ستون آب هوا بند سیفون ها و نفوذ گازهای آلوده و زیان آور به فضاهای داخل ساختمان نشود.
 • تخلیه مستقیم آب از سیستمهای دیگری که دمای کار آنها بالاتر از ۶۰درجه سلسیوس باشد (مانند سیستمهای توزیع بخار و کنداسیت، سیستمهای گرمایی با آب گرم کننده و غیره) به شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان مجاز نیست.
  1. تخلیه آب این قبیل تأسیسات پس از عبور از سیستمهای خنک کننده مناسب به شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان مجاز است.
 • لوله کشی فاضلاب ساختمان نباید عامل ایجاد یا توسعه آتش و دود در ساختمان باشد.

نقشه ها و مدارک دیگر فاضلاب ساختمان

 • نقشه های اجرایی لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باید، پیش از اقدام به اجرای کار، برای بررسی و تصویب، به مهندس ناظر ارائه شود.
 • نقشه های اجرایی باید شامل لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب، جنس، مسیر و قطر اسمی شاخه های افقی، لوله های قائم، لوله اصلی افقی و سایر اجزای لوله کشی فاضلاب باشد.
  1. پلان لوله کشی فاضلاب طبقه (یا طبقات) ساختمان و محوطه آن باید در نقشه ها نشان داده شود.
  2. نقشه ها باید شامل دیاگرام لوله کشی، نقاط مصرف، سایز لوله (یا لوله های) خروجی از ساختمان  باشد.
  3. نوع و مشخصات، مصالح انتخابی باید در نقشه ها و مدارک پیوست آن مشخص شده باشد. روشهای اجرا، نصب، حفاظت و نگهداری لوله کشی فاضلاب باید در نقشه ها و مدارک پیوست آن مشخص شده باشد.
 • علائم نقشه کشی باید طبق یکی از استانداردهای مورد تأیید باشد.

سیفون

 • فاضلاب خروجی از هر یک از لوازم بهداشتی باید به طور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقی فاضلاب یا لوله قائم متصل شود، جز در موارد زیر:
  1. سیفون جزء یک پارچه با لوازم بهداشتی باشد؛
  2. فاضلاب خروجی به طور غیر مستقیم به لوله کشی فاضلاب هدایت شود؛
  3. لوله سرریز مخازن آب
سیفون لوله کشی فاضلاب ساختمان
سیفون لوله کشی فاضلاب ساختمان
 • استفاده از سیفون های زیر مجاز نیست:
  1. سیفون هایی که روی تاج خود اتصال هوا کش دارد؛
  2. سیفون های Sشکل که خروج فاضلاب از آنها ۱۸۰درجه با ورود آن زاویه داشته باشد؛
  3. سیفون های کاسه ای
 • مشخصات سیفون
  1. ساخت سیفون باید طوری باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند؛
  2. داخل سیفون باید صاف و بدون هرگونه زائده، برآمدگی و مانع باشد؛
  3. جنس سیفون و اجزای داخلی آن باید در برابر اثر خوردگی فاضلاب مقاوم باشد؛
  4. سیفون باید قابل دسترسی باشد و برای تمیز کردن ادواری آن پیشبینی های لازم به عمل آید.
  5. در مواردی که نصب سیفون لولهای شکل در عمل مشکل باشد، میتوان از سیفون بطری شکل برای دستشویی استفاده کرد. در این صورت همه نکاتی که در سیفون لوله ای شکل مقرر شده، در مورد سیفون بطری شکل هم باید رعایت شود. سیفون بطری شکل باید قابل باز کردن باشد و اندازه مجاری عبور فاضلاب در آن از آنچه برای سیفون لولهای شکل مقرر شده، کوچکتر نباشد.
  6. فاصله قائم بین نقطه خروج فاضلاب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون نباید از ۶۰ سانتیمتر بیشتر باشد.
 • حداقل اندازه سیفون های لوله ای شکل
  1. اندازه سیفون های لولهای شکل، که برای لوازم بهداشتی مختلف به کار میرود، از مقادیر جدول شماره زیر نباید کمتر باشد.

عمق آب هوا بند سیفون

  1. مقدار عمق آب هوا بند سیفون که مانع ورود هوا و گازهای داخل لوله کشی به فضاهای ساختمان میشود، نباید از ارقام زیر کمتر باشد:
   – قطر اسمی لوله خروجی فاضلاب تا ۵۰میلیمتر، عمق آب هوا بند سیفون ۷۵میلیمتر
   – قطر لوله خروجی فاضلاب بزرگتر از ۵۰میلیمتر، عمق آب هوا بند سیفون ۵۰میلیمتر
  2. قطر لوله خروجی فاضلاب کانال آب رفت روی کف نباید کمتر از ۷۵میلیمتر و عمق آب هوا بند سیفون آن نباید کمتر از ۷۵میلی متر باشد.
  3. تغییرات فشار ناشی از فشار معکوس، مکش سیفونی یا عوامل دیگر در شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان نباید بیش از ± ۳۸ میلیمتر آب باشد و عمق آب هوا بند سیفون، که بر اثر این تغییرات فشار یا تبخیر، کاهش مییابد در هیچ حالتی نباید از ۲۵ میلیمتر کمتر شود.
 • سیفون شبکه فاضلاب ساختمان
  1. روی لوله اصلی فاضلاب در خروج از ساختمان نصب سیفون لازم نیست، مگر آنکه ضرورت آن در مواردی مورد تأیید قرار گیرد.
  2. در صورت نصب سیفون روی لوله اصلی فاضلاب ساختمان نکات زیر باید رعایت شود:
   – در طرف ورودی سیفون دریچه بازدید و هواکش باید پیشبینی شود؛
   – قطر اسمی لوله هواکش نباید کمتر از نصف قطر اسمی لوله فاضلاب باشد؛
   – انتهای لوله هواکش باید در خارج از ساختمان قرار گیرد و دهانه آن با توری مقاوم حفاظت شود.
 • سیفون های زیر کف
  1. در صورتی که سیفون در زیر کف (در داخل خاک) قرار گیرد، اجزای آن باید در برابر خوردگی مقاوم باشد.
  2. پیشبینی های لازم برای دسترسی به آن به عمل آید.
  3. ساخت سیفون طوری باشد که در برابر نفوذ حشرات و کرمها به داخل آن حفاظت شده باشد
حداقل اندازه سیفون های لوله ای برای لوازم بهداشتی
حداقل اندازه سیفون های لوله ای برای لوازم بهداشتی در لوله کشی فاضلاب

مقالات دیگر ما در مورد لوله و اتصالات پلیکا! – تفاوت ونت خشک و ونت تر فاضلابلوله کشی فاضلاب و ونت– مواد اولیه لوله و اتصالات پلیکا چیست؟- انواع لوله پلیکا – UPVC , CPVC , OPVC و MPVC- نکات اجرایی لوله کشی فاضلابطراحی و اجرای سپتیک تانکلوله کشی آب سرد و گرم– نقشه خوانی لوله کشی فاضلابلوله کشی آب مصرفی ساختمان 

۲ نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *