استاندارد ها ملاک عمل توی تمامی فیلدهای مهندسی و غیر مهندسی هستند. در این بخش در مورد استانداردهای مربوط به تاسیسات ساختمانی صحبت میکنیم.