تاسیسات ساختمانی یکی از بخش های مهم ساختمان است که در حدود 20 تا 30 درصد از هزینه های ساختمان به آن اختصاص میابد. تاسیسات ساختمان شامل بخش های مختلفی است از جمله :

تاسیسات مکانیکی

تاسیسات فاضلاب

تاسیسات الکتریکی

در این بخش به تاسیسات فاضلاب ساختمان اشاره میکنیم و سعی میکنیم مطال مفیدی برای شما قرار دهیم